Home 成长之路 Leetcode题解 深度学习丶图片平滑器

深度学习丶图片平滑器

661. 图片平滑器

难度简单

包含整数的二维矩阵 M 表示一个图片的灰度。你需要设计一个平滑器来让每一个单元的灰度成为平均灰度 (向下舍入) ,平均灰度的计算是周围的8个单元和它本身的值求平均,如果周围的单元格不足八个,则尽可能多的利用它们。

示例 1:

输入:
[[1,1,1],
 [1,0,1],
 [1,1,1]]
输出:
[[0, 0, 0],
 [0, 0, 0],
 [0, 0, 0]]
解释:
对于点 (0,0), (0,2), (2,0), (2,2): 平均(3/4) = 平均(0.75) = 0
对于点 (0,1), (1,0), (1,2), (2,1): 平均(5/6) = 平均(0.83333333) = 0
对于点 (1,1): 平均(8/9) = 平均(0.88888889) = 0

注意:

  1. 给定矩阵中的整数范围为 [0, 255]。
  2. 矩阵的长和宽的范围均为 [1, 150]。
/**
 * Return an array of arrays of size *returnSize.
 * The sizes of the arrays are returned as *returnColumnSizes array.
 * Note: Both returned array and *columnSizes array must be malloced, assume caller calls free().
 */
int** imageSmoother(int** M, int MSize, int* MColSize, int* returnSize, int** returnColumnSizes){
    if (MSize == 1 && *MColSize == 1){
        *returnSize = 1;
        ** returnColumnSizes = 1;
        return M;
    }
    int **res = (int**)malloc(sizeof(int*)*MSize);
    *returnSize = MSize;
    for (int i = 0; i < MSize; i++){
        res[i] = (int*)malloc(sizeof(int)*(*MColSize));
        (*returnColumnSizes)[i] = *MColSize;
    }
    for (int i = 0; i < MSize; i++)
        for (int j = 0; j < *MColSize; j++)
            if (MSize == 1)
                res[i][j] = M[i][j];
            else if (i == 0 && MSize>1)
                res[i][j] = M[i][j] + M[i + 1][j];
            else if (i != 0 && i + 1 < MSize)
                res[i][j] = M[i][j] + M[i – 1][j] + M[i + 1][j];
            else if (i != 0 && i + 1 == MSize)
                res[i][j] = M[i][j] + M[i – 1][j];  
    for (int i = 0; i < MSize; i++)
        for (int j = 0; j < *MColSize; j++)
            if (*MColSize == 1)
                M[i][j] = res[i][j];
            else if (j == 0 && *MColSize>1)
                M[i][j] = res[i][j] + res[i][j + 1];
            else if (j != 0 && j + 1 < *MColSize)
                M[i][j] = res[i][j] + res[i][j – 1] + res[i][j + 1];
            else if (j != 0 && j + 1 == *MColSize)
                M[i][j] = res[i][j] + res[i][j – 1];        
    for (int i = 0; i < MSize; i++)
        for (int j = 0; j < *MColSize; j++)
            if ((MSize == 1 || *MColSize == 1) && (i + j == 0 || i + j + 2 == MSize + *MColSize))
                res[i][j] = M[i][j] / 2;
            else if ((MSize == 1 || *MColSize == 1) && (i + j > 0 && i + j + 2 < MSize + *MColSize))
                res[i][j] = M[i][j] / 3;
            else if ((MSize > 1 && *MColSize > 1) && ((i + j == 0) || (i + j + 2 == MSize + *MColSize) || (i == 0 && j == *MColSize – 1) || (i == MSize – 1 && j == 0)))
                res[i][j] = M[i][j] / 4;
            else if ((MSize > 2 && *MColSize > 2) && (i > 0 && i < MSize – 1 && j>0 && j < *MColSize – 1))
                res[i][j] = M[i][j] / 9;
            else
                res[i][j] = M[i][j] / 6;    
    return res;
}

SIMILAR ARTICLES

0 244

0 228

发表评论

发表评论