Home 成长之路 拥有Class对象的类型

拥有Class对象的类型

九大类型,直接上代码:
package com.yang.reflection;

import java.lang.annotation.ElementType;

//所有类型的class
public class AllClassTest04 {
  public static void main(String[] args) {

    //类的Class
    Class c1 = Object.class;
    //接口的Class
    Class c2 = Comparable.class;
    //一维数组的Class
    Class c3 = String[].class;
    //二维数组的Class
    Class c4 = int[][].class;
    //注解类型的Class
    Class c5 = Override.class;
    //枚举类型的Class
    Class c6 = ElementType.class;
    //Class类型的Class
    Class c7 = Integer.class;
    //void类型的Class
    Class c8 = void.class;
    //Class类型的Class
    Class c9 = Class.class;

    System.out.println(c1);
    System.out.println(c2);
    System.out.println(c3);
    System.out.println(c4);
    System.out.println(c5);
    System.out.println(c6);
    System.out.println(c7);
    System.out.println(c8);
    System.out.println(c9);

    System.out.println("===================");
    //长度不一样的数组,其Class也相同!!!同一个类型只有一份Class
    //只要元素类型与维度一样,就算同一个Class
    int[] a = new int[100];
    int[] b = new int[1000];
    System.out.println(a.getClass().hashCode());
    System.out.println(b.getClass().hashCode());
  }
}

SIMILAR ARTICLES

发表评论

发表评论