Home 成长之路 Leetcode题解 MVC中servlet-mapper配置问题

MVC中servlet-mapper配置问题

在springMVC中,/和/*的区别

/:只匹配所有的请求,不会去匹配jsp页面
/*:匹配所有的请求,包括jsp页面

我们的jsp页面直接返回给用户,如果写了/*,会再走一遍,变成hello.jsp.jsp成为死循环
<servlet-mapping>
    <servlet-name>springmvc</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>
SIMILAR ARTICLES

0 141

0 136

发表评论

发表评论